Podmienky spolupráce - Solárne panely

Podmienky spolupráce

title

Výstavba fotovoltaickej elektrárne (FVE)

Spoločnosť RIGHT POWER a.s. realizuje pre vlastníkov:

 • hál a objektov,
 • priemyselných areálov,
 • priemyselných parkov,
 • retailových parkov a obchodných centier
 • logistických parkov a areálov,

výstavbu kompletnej fotovoltaickej elektrárne (ďalej len FVE) vrátane príslušenstva a zapojenia na streche objektov uvedených vyššie z vlastných finančných prostriedkov.

RIGHT POWER po zrealizovaní výstavby takejto kompletnej FVE uvedenú elektráreň prevádzkuje počas celej doby jej životnosti, vrátane administrácie voči regionálnej distribučnej sústave (ďalej len RDS), Orga- nizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a ďalším príslušným orgánom a organizáciám.

Produkt fve a postup pri výstavbe FVE

 1. V prípade záujmu vlastníka objektu alebo areálu RIGHT POWER požiada o prvotné podklady na prípra- vu ponuky, ktorú následne spolu s Výpočtom pre optimálne využitie energetického výkonu objektu alebo areálu a Zmluvnými podmienkami predloží vlastníkovi.
 2. Po vyjadrení súhlasu so Zmluvnými podmienkami zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o spolupráci. Následne RIGHT POWER zabezpečí vyhotovenie prípravnej a projektovej časti, vrátane vypracovania statického posudku. RIGHT POWER zabezpečí montáž a kompletáž fotovoltaickej elektrárne vrátane logistiky, dopravy na miesto montáže a napojenie elektrárne na distribučnú sieť elektrickej energie objektu. Sfunkčnenie a uvedenie do prevádzky bude ralizované za finančné prostriedky RIGHT POWER.
 3. Produktom prevádzky fotovoltaickej elektrárne je jednosmerný elektrický prúd, ktorý inventor mení na potrebný striedavý prúd a následne ju dodáva do distribučnej sústavy objektu vlastníka, čím zabez- pečuje časť spotreby objektu alebo areálu a v konečnom dôsledku sporí na spotrebe elektrickej ener- gie, distribuovanej dodávateľom združenej dodávky elektrickej energie objektu. Vyrobenú elektrinu je možné použiť len pre spotrebu tohto konkrétneho objektu alebo areálu.
 4. RIGHT POWER po uvedení fotovoltaickej elektrárne do prevádzky túto elektráreň následne pre- vádzkuje a zabezpečuje administráciu voči regionálnej distribučnej sústave (RDS), Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a ďalším orgánom a organizáciám.

Zmluvné podmienky

 1. Vlastník objektu alebo areálu – Objednávateľ umožní Dodávateľovi – RIGHT POWER vybudovať na streche Objednávateľom vlastnenej nehnuteľnosti fotovoltaickú elektráreň – solárne zariadenie slúžiace na výrobu elektriny a Dodávateľ sa zaväzuje za dohodnutých podmienok solárne zariadenie vybudovať a umožniť Objednávateľovi za odplatu solárne zariadenie využívať.
 2. Dodávateľ vybuduje solárne zariadenie v dohodnutej lehote na vlastné náklady.
 3. Objednávateľ prenajme Dodávateľovi strechu a umožní využívať strechu objektu Dodávateľovi pre účely vybudovania solárneho zariadenia za dohodnutých podmienok.
 4. Objednávateľovi bude zo strany Dodávateľa umožnené solárne zariadenie využívať v pozícii nájomcu, najmä využívať elektrinu vyrobenú solárnym zariadením pre vlastnú potrebu, a to po dobu stanovenú výpočtom (240 – 300 mesiacov), pričom Dodávateľ bude počas tohto obdobia poskytovať a realizovať servis, údržbu a administráciu solárneho zariadenia.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi odplatu za užívanie solárneho zariadenia vo výške uvedenej v platobných podmienkach.
 6. Počas obdobia prvých 60 – 84 mesiacov (doba určená výpočtom) (ďalej len „Obdobie 1“) počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci uvedenia solárneho zariadenia do prevádzky, bude Dodávateľ realizovať opravy, úpravy, údržbu a administráciu solárneho zariadenia na vlastné náklady.
 7. Následne po skončení prvého Obdobia 1 nasleduje druhé obdobie (180 – 216 mesiacov) alebo prí- padne dlhšie – v závislosti od životnosti solárneho zariadenia (ďalej len „Obdobie 2“), počas ktorého náklady na opravy, úpravy a údržbu solárneho zariadenia budú znášať zmluvné strany pomerne, a to každá strana vo výške 1⁄2 nákladov.
 8. Dodávateľ namontuje na vlastné náklady merače na účely merania množstva elektriny vyrobenej solárnym zariadením a množstva elektriny spotrebovanej Objednávateľom.

Platobné podmienky

 1. Objednávateľ bude uhrádzať Dodávateľovi odplatu za nájom solárneho zariadenia vo výške 100 % uše- trenej energie po dobu Obdobia 1 a Obdobia 2.
 2. Počas Obdobia 1 bude Dodávateľ poskytovať Objednávateľovi zľavu z ceny nájmu solárneho zariade- nia, a to vo výške 5 % ceny elektriny.
 3. Počas Obdobia 1 bude Dodávateľ hradiť Objednávateľovi 1 EUR bez DPH mesačne za prenájom strešnej plochy.
 4. Počas Obdobia 2, nasledujúcom po Období 1, bude Dodávateľ uhrádzať Objednávateľovi 50 % z ceny ušetrenej energie, ako odplatu za prenájom strešnej plochy.
 5. Objednávateľ uhradí Dodávateľovi jednorazovú platbu z ceny dodávky a montáže FVE do maximálnej výšky 10 % z celkovej ceny diela.
shape